Νομοθεσία

Ενσωμάτωση αγροτικής αποθήκης σε κτίριο κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή

Σχετικά με την ενσωμάτωση αγροτικής αποθήκης σε κτίριο κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή

Read more...

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Προσαύξηση ύψους κτιρίου

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12.

Download attachments:
Read more...

Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων

Έχουν ανααρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Κ. (Δ/νση Υδάτων) τα οριοθετημένα υδατορέματα.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Read more...

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017.

Read more...

Παράταση Ν.4178/13

Επισυνάπτουμε το ΦΕΚ με την παράταση του Ν.4178/13.
Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 23η-9-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα εννέα (49) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Download attachments:
Read more...

ΚΕΝΑΚ, Ενεργειακοί Ελεγκτές και Ενεργειακοί Έλεγχοι

Επισυναπτόμενες οι ΚΥΑ που αφορούν στον ΚΕΝΑΚ και στα Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τους Ενεργειακούς Ελέγχους και το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

Read more...

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών

Επισυναπτόμενο το ΦΕΚ 2161/Β/23-06-17 που αναφέρεται στους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών.

Read more...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ενημέρωση σχετικά με 519/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό

Όπως είναι γνωστό με την 519/2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. 24208/2009 (Β΄1138Β) που αφορά την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό έχει πλήρως αντικατασταθεί με την Κ.Υ.Α. 67659/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3155) και δεν αναβίωσε μετά την ακύρωση της αποφάσεως (με την ΣτΕ3632/2015 ) που την αντικατέστησε, έχει δε, παύσει να ισχύει και να επιφέρει έννομες συνέπειες. Μετά την ακύρωση του νεώτερου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και μέχρι την έγκριση νέου, (για το οποίο οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί) εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικά σχέδια αλλά και βάσει της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας και επιμέρους νομοθετημάτων που ενδεχομένως υπάρχουν για κάθε περιοχή.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in